Nhảy đến nội dung

Thông tin tổng quát

Loại quỹ  Quỹ mở
Ngày thành lập 03/01/2019
Thời hạn hoạt động Không thời hạn
Cơ cấu phân bổ tài sản đầu tư  Cổ phiếu: 50% - 100%
Tiền gửi ngắn hạn: 0% - 49% 
Phí quản lý quỹ 1% NAV/năm
Hình thức tham gia đầu tư vào Quỹ Chương trình đầu tư thông thường
Chương trình đầu tư định kỳ (SIP)
Tần suất và ngày giao dịch  Thứ Ba hàng tuần (ngày T)
Thời điểm đóng sổ lệnh 11:30 ngày T-1
Lệnh mua tối thiểu  100.000 (Một trăm ngàn) đồng 
Lệnh bán tối thiểu (CCQ) 10 Chứng chỉ Quỹ (CCQ)/Lệnh
Phí mua (Giá dịch vụ mua, thay đổi theo giá trị mua) <500 triệu VNĐ                                 
Từ 500 triệu VNĐ đến < 01 tỷ VNĐ  
Từ 01 tỷ VNĐ đến 10 tỷ VNĐ            
Trên 10 tỷ VNĐ                                    
2,0%
1,5%
1,0%
0,0%
Phí bán (Giá dịch vụ bán, tùy thuộc vào thời gian nắm giữ Đơn vị Quỹ) 06 tháng                                              
Trên 06 tháng đến 12 tháng                
Trên 12 tháng đến 18 tháng                
Trên 18 tháng                                       
2,0%
1,5%
1,0%
0,0%
Giá dịch vụ Chuyển đổi Quỹ (tính trên giá trị chuyển đổi)   0,3%
Mục tiêu đầu tư Quỹ DFVN-CAF đặt mục tiêu tăng trưởng vốn và tài sản của Nhà đầu tư, phấn đấu cao hơn mức tăng trưởng của Thị trường Chứng khoán Việt Nam (VN-Index) trong dài hạn
Chiến lược đầu tư  Đầu tư vào danh mục cổ phiếu đa dạng được niêm yết trên TTCK Việt Nam một cách chủ động và linh hoạt kết hợp phương pháp phân tích cơ bản và kỹ thuật
Khẩu vị rủi ro Trung bình/cao
Đối tượng khách hàng Có định hướng đầu tư dài hạn và/hoặc đầu tư định kỳ phân bổ một phần thu nhập nhằm tối đa hóa lợi nhuận đầu tư trên thị trường chứng khoán
Xác nhận giao dịch 03 (Ba) ngày kể từ ngày giao dịch (T+3)
Thời hạn thanh toán 05 (Năm) ngày kể từ ngày giao dịch (T+5)
Chính sách cổ tức  Hàng năm (nếu có) theo quyết định của Đại hội Nhà đầu tư 
Ngân hàng lưu ký, giám sát và quản trị quỹ Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam)
Đại lý chuyển nhượng Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD)
Đại lý phân phối VDSC, BSC, VNSC, MAS
Công ty kiểm toán  PwC
Ban đại diện Quỹ - Ông Đỗ Hùng Việt – Chủ tịch
- Ông Huỳnh Văn Dũng – Thành viên
- Ông Nguyễn Gia Huy Chương – Thành viên
Ban điều hành Quỹ - Ông Đặng Nguyễn Trường Tài
- Bà Trần Thị Anh Trâm