Nhảy đến nội dung
Công bố thông tin - DFVN-FIX
Báo cáo Thay đổi Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ-Tuần 23/2023-Quỹ Đầu tư Trái Phiếu DFVN (DFVN-FIX) 07/06/2023
Báo cáo về Hoạt động đầu tư của Quỹ - Tháng 05/2023-Quỹ Đầu tư Trái Phiếu DFVN (DFVN-FIX) 07/06/2023
Báo cáo Tài chính của Quỹ - Tháng 05/2023-Quỹ Đầu tư Trái Phiếu DFVN (DFVN-FIX) 07/06/2023
Báo cáo Thay đổi Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ-Tuần 22/2023-Quỹ Đầu tư Trái Phiếu DFVN (DFVN-FIX) 31/05/2023
Báo cáo Thay đổi Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ-Tuần 21/2023-Quỹ Đầu tư Trái Phiếu DFVN (DFVN-FIX) 24/05/2023
Báo cáo Thay đổi Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ-Tuần 20/2023-Quỹ Đầu tư Trái Phiếu DFVN (DFVN-FIX) 17/05/2023