Nhảy đến nội dung
  • Giám đốc Cấp cao phụ trách Chiến lược Khu Vực, Dai-ichi Life International Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương
 

Ông Ng Kiam Wee

 

Giám đốc cấp cao phụ trách Chiến lược Khu vực, Dai-ichi life International Châu Á-Thái Bình Dương

 

  •   Chủ tịch Dai-ichi Life Việt Nam Chủ tịch Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam

 

Ông Trần Đình Quân

 

Chủ tịch Dai-ichi Life Việt Nam
Chủ tịch Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam

 

  • Tổng Giám đốc điều hành Dai-ichi Life Việt Nam

 

Ông Đặng Hồng Hải


 
Tổng Giám đốc điều hành Dai-ichi Life Việt Nam

 

 

  • Phó Tổng Giám đốc điều hành kiêm Phó Tổng Giám đốc Hành chính Tổng hợp, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam

       Ông Yoshihito Takahama


 

        Phó Tổng Giám đốc điều hành kiêm Phó Tổng Giám đốc Hành chính Tổng hợp Dai-ichi Life Việt Nam
  • Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam

       Ông Trần Châu Danh


 

        Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam